Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Ogłoszenie nr 2

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W ŻARDENIKACH

11-320 Jeziorany,  Żardeniki 34,

pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie

 

ZAPRASZA DO  ZŁOŻENIA OFERT

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu ICT”

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty”.

nr RPWM. 09.03.04-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.3  Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 9.3.4  Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Załączniki

Zaproszenie_do_skladania_ofert_-_ICT.

specyfikacja ICT

umowa ICT

formularz ICT