Gimnazjum

Nauką w gimnazjum objęci są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy ukończyli specjalną szkołę podstawową. Nauka trwa 3 lata, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Szkoła realizuje treści z zakresu funkcjonowania w środowisku, plastyki, techniki, muzyki z rytmiką, wychowania fizycznego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizowanizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 roku wszystkie dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zgodnie z zaleceniami dla każdego ucznia opracowywany jest przez zespół specjalistów indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
Przedmiot funkcjonowanie w środowisku obejmuje ćwiczenia w pisaniu, czytaniu i liczeniu, w rozwijaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poznanie środowiska przyrodniczego oraz społeczno-kulturalnego.
Celem edukacji w gimnazjum jest wyposażenie każdego ucznia w takie umiejętności, aby:
– porozumiewał się z otoczeniem w możliwie najpełniejszy sposób
– był zaradny w życiu codziennym – potrafił zrobić proste zakupy, przygotować posiłek, wezwać pomoc w trudnej lub zagrażającej życiu sytuacji
–  w czasie wolnym mógł realizować swoje zainteresowania i ulubione zajęcia
– potrafił odpowiednio zachować się w różnych sytuacjach życiowych
– najpełniej uczestniczył w życiu społeczny i kulturalnym
Nasi uczniowie korzystają z bogato wyposażonych pracowni gospodarstwa domowego. Pod kierunkiem nauczycieli uczą się gotować, szyć, piec, by móc w przyszłości być pomocnymi w domu i w swoim środowisku lokalnym. zajęcia z techniki  realizowane są także w naszym sadzie i na działce szkolnej.
Zajęcia odbywają się w 6 – 8 osobowych zespołach klasowych, w odpowiednio wyposażonych klasopracowniach. Przy doborze do klas decydujące są potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. Pozwala to na indywidualizację oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych i rewalidacyjnych.

W Gimnazjum kładzie się nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych tj. zajęcia plastyczne, zajęcia z gospodarstwa domowego, elementy pracy z komputerem, które przygotowują młodzież do nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy.
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności biorąc udział w wielu imprezach i olimpiadach sportowych, konkursach recytatorskich, występach taneczno – wokalnych i teatralnych. Duże znaczenie dla rozwoju uczniów mają, corocznie organizowane, wycieczki do znanych i ciekawych miejsc. Integralną częścią procesu edukacji w gimnazjum jest rewalidacja indywidualna, wspierająca rozwój dziecka.
Nad prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjno – terapeutycznego uczniów czuwa wychowawca klasy wspierany przez nauczyciela wf-u, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, logopedę.