Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

            Szkoła specjalna promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspiera rozwój kompetencji uczniów  i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Podstawą koncepcji takiej szkoły to założenia, zgodnie z którymi:

-Zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność: nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice,
-Niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: działania indywidualne ludzi, starają się oni, aby ich styl życia był prozdrowotny, a także działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne,
-Warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo i zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności.

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole:

-Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników,
-Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników,
-Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników,
-Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego oraz inne dzia­łania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników i rodziców, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia,
-Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności,
-Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami.

Standardy szkoły specjalnej promującej zdrowie:

-Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań,
-Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów,
-Szkoła prowadzi edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie,
-Szkoła podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców uczniów w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej uczniów.