Logopedia

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie). Oddziaływania te mają na celu:

  • Korygowaniem zaburzeń mowy,
  • Przywracanie mowy w przypadku jej braku,
  • Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • Nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
  • Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
  • Likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy

W ramach terapii logopedycznej stosujemy: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia głosowe
i oddechowe, trening słuchowy, „kąpiel słowną”, masaż logopedyczny, a także wspomagający Programy Aktywności Ch. Knill , Metodę Dobrego Startu. Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej
i kinestezji artykulacyjnej. Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.