Misja i oferta ośrodka

„NAUCZ MNIE SZTUKI MAŁYCH KROKÓW”

MISJA SOSW

Naszą misją jest służenie dzieciom w poszukiwaniu możliwości ich rozwoju i stała gotowość wzbogacania ich w wiedzę
i umiejętności na poziomie ich możliwości. Przygotowujemy do mądrego i aktywnego udziału w życiu społecznym, otwieramy im drzwi do samodzielności. We współpracy z rodzicami, kształtujemy  ludzi otwartych, wrażliwych na potrzeby innych i potrafiących cieszyć się pięknem życia. Otaczamy ich pomocą, akceptacją i życzliwością.

Oferta SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żardenikach jest placówką prowadzącą działalność dydaktyczną oraz opiekuńczo – wychowawczą, adresowaną do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym.  Nauka i pobyt w Ośrodku są bezpłatne.

Jedynym wydatkiem ponoszonym przez rodziców jest opłata za wyżywienie. Rodziny, których dochód pozostaje na niskim poziomie są z tej odpłatności  całkowicie lub częściowo zwalniane.
Podstawą wpisania dziecka na listę uczniów jest uzyskanie skierowania od Starosty Olsztyńskiego, wydawanego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydawanego przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne) oraz podania napisanego przez rodziców (prawnych opiekunów).
W porozumieniu z gminami współpracującymi z Ośrodkiem, organizujemy dowożenie dzieci  w poniedziałki i piątki.
W wyjątkowych sytuacjach dzieci mają zapewnioną opiekę również w soboty i niedziele.

Wychowankowie, rozpoczynający naukę w Ośrodku mają możliwość kontynuowania jej na kolejnych etapach edukacyjnych, od 7 do 23 roku życia.

Oferujemy naukę  w  szkole podstawowej, gimnazjum  i trzyletniej szkole przysposabiającej do pracy.

Klasopracownie w szkołach wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne do kształcenia specjalnego, umożliwiające indywidualną pracę z dziećmi. Uczniowie korzystają  z sali doświadczania świata, sali rehabilitacyjnej i biblioteki. Nauka opiera się na indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych. Poza obowiązkowymi zajęciami, dzieci mają możliwość rozwijana swoich zainteresowań i realizowania swoich pasji biorąc udział w zajęciach dodatkowych: sportowych (tenis stołowy, unihokej, piłka nożna, warcaby), ekologicznych (koło turystyczno – krajoznawcze, koło ekologiczne), artystycznych (plastyczne, muzyczne, taneczne), technicznych (informatyka, stolarstwo) i integracyjnych. Bierzemy udział
w licznych konkursach, osiągając znaczące wyniki na poziomie województwa i kraju.

Organizujemy także zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, pracującym od poniedziałku do piątku.
W internacie zapewniamy miejsca dla 60 osób, w trzy- i czteroosobowych pokojach. Wychowankowie mają do dyspozycji  świetlice, salę gimnastyczną, tereny rekreacyjne z boiskami do piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki koszykowej, plac zabaw, ścieżkę zdrowia, sad i ogród. Co roku dzieci i młodzież wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki i biwaki.