Oferta rewalidacyjno-terapeutyczna placówki:

W naszej placówce zarówno na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkoły przysposabiającej do pracy oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych, prowadzone są różne rodzaje terapii. Są to:
Zajęcia kompensacyjno-korygujące

W zajęciach  kompensacyjno-korygujących uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.
Celem zajęć kompensacyjno-korygujących jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego) w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy: czytania, pisania, liczenia.

Cel ten jest realizowany poprzez :
1.    Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych:

  • ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, pamięci, logicznego myślenia,
  • doskonalenie sprawności ruchowej,
  • doskonalenie sprawności manualnej,
  • usprawnianie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
  • usprawnianie funkcji słuchowej,
  • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej.

2.    Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania,
3.    Kształcenie i doskonalenie umiejętności pisania,
4.    Kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych.

W pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystuje się: mechanizmy korekcji (usprawnianie funkcji zaburzonych) i kompensacji (czynność zaburzonej funkcji jest wspierana przez inną, bardziej sprawną). Każde dziecko realizuje indywidualny program terapii skonstruowany na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz diagnozy przeprowadzonej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Na zajęciach stosowane są metody aktywizujące ucznia. Systematycznie prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dają pozytywne zmiany zachodzące nie tylko w zakresie ćwiczonych funkcji, ale też w sferze emocjonalnej dziecka. W procesie terapii uczniowie kształcą i doskonalą umiejętności,  wzmacniają  wiarę we własne siły i uczą się samodzielności.