Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Od stycznia 2018 roku realizujemy  w naszej Placówce projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.4  Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej pt. „Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty”.

Głównym założeniem projektu jest doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty, m.in. stworzenie i wyposażenie sali do prowadzenia zajęć rozwijających komunikowanie się, pracowni przyrodniczo-informatycznej oraz nowej pracowni do zajęć W-F.

Realizacja Projektu pozwoliła na poszerzenie zakresu działań naszej szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zamontowane zostały w Ośrodku platformy przychodowe, co umożliwi to przyjmowanie do Placówki uczniów niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Całkowita wartość Projektu – 268 931,83 zł – kwota dofinansowania: 222 944,49 zł, wkład własny Powiatu Olsztyńskiego: 45 987,34 zł.