Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Do trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy zapraszamy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 24 roku życia. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły podstawowej oraz posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Edukacja uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy ma na celu przygotowanie ich do dorosłości poprzez utrwalenie i poszerzenie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych oraz kształcenie nowych umiejętności umożliwiających im samodzielne oraz niezależne funkcjonowanie w przyszłości.
W Szkole Specjalnej Przysposabiających do Pracy realizowane są:

Zajęcia edukacyjne;
Funkcjonowanie osobiste i społeczne;
Zajęcia rozwijające komunikowanie się;
Zajęcia kształtujące kreatywność;
Przysposobienie do pracy;
Wychowanie fizyczne
Religia.

Zajęcia rewalidacyjne – dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, według zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 roku wszyscy uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zgodnie z zaleceniami zespół specjalistów dla każdego ucznia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Szkoła przygotowuje uczniów do podejmowania pracy w następujących dziedzinach:
wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich;
gospodarstwo domowe (pranie prasowanie, sprzątanie);
prace poligraficzno-introligatorskie;
prace ogrodnicze;
prace biurowe, w tym obsługa kserokopiarki, faksu, bindownicy, przyjmowanie telefonów;
elementy bukieciarstwa;
elementy tkactwa, szycia ręcznego i maszynowego;
sporządzanie i wydawania posiłków;
prace stolarskie;
prace w szatni;
mycie szyb samochodowych i samochodów;
pakowanie różnych przedmiotów;
elementy dziewiarstwa;
ceramika.

Do dyspozycji uczniów są klasopracownie wyposażone w tablice interaktywne, sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, biblioteka szkolna, sala gospodarstwa domowego, pracownia techniczna, pracownia plastyczna, pracownia przyrodnicza, pracownia ceramiczna, pracownie logopedyczne, świetlice, stołówka oraz piękny teren zielony wokół Ośrodka.
Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu. W placówce funkcjonuje internat.