Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną przygotowuje  młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości i potrzeb), aktywnego życia.

Kształcenie jest dostosowane do potrzeb  edukacyjnych i możliwości  psychofizycznych  uczniów i obejmuje:
1.    Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności;
2.    Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizowanizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 roku wszystkie dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Zgodnie z zaleceniami dla każdego ucznia opracowywany jest przez zespół specjalistów indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Szkoła przygotowuje uczniów do podejmowania pracy w następujących dziedzinach:
a)    wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich;
b)    gospodarstwo domowe (pranie prasowanie, sprzątanie);
c)    prace poligraficzno-introligatorskie;
d)    prace ogrodnicze;
e)    prace biurowe, w tym obsługa kserokopiarki, faksu, bindownicy, przyjmowanie telefonów;
f)    zabawy z dziećmi w różnych placówkach;
g)    elementy bukieciarstwa;
h)    elementy tkactwa, szycia ręcznego i maszynowego;
i)    sporządzanie i wydawania posiłków;
j)    prace stolarskie;
k)    prace w szatni;
l)    mycie szyb samochodowych i samochodów;
m)    pakowanie różnych przedmiotów;
n)    elementy dziewiarstwa;
o)    ceramika.

Do szkoły przysposabiającej do pracy uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 23 lat.
Przysposobienie do pracy realizowane jest w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, techniczne oraz w szkolnym ogrodzie.
Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, naprawy własnej odzieży, przygotowania prostych posiłków, robienia prostych przetworów, prasowania, prania ręcznego i w pralce, drobnych napraw stolarskich, tworzenia przedmiotów z drewna i metalu, a także do pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół Ośrodka i prowadzenia sezonowych prac porządkowych.

 

Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują do podjęcia wspomaganej pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy chronionej lub na wolnym rynku.