Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Szkoła Podstawowa


Do szkoły podstawowej zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na poziomie klas I-III) oraz umiarkowanym i znacznym (na poziomie klas I-VIII), w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, między innymi z autyzmem. Uczniowie przyjmowani są do naszej szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Klasy dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego tak jak wszyscy uczniowie szkół ogólnodostępnych. Nauczanie odbywa się w małych zespołach klasowych 6-16 uczniów i obejmuje takie obszary edukacji jak:
edukacja społeczna,
edukacja polonistyczna,
edukacja przyrodnicza,
edukacja matematyczna,
edukacja plastyczno-techniczna,
edukacja muzyczno-ruchowa,
wychowanie fizyczne,
zajęcia komputerowe,
język angielski,
religia.
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym prowadzone są w zespołach liczących 4-8 uczniów, a uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
zajęcia edukacyjne:
funkcjonowanie osobiste i społeczne,
zajęcia rozwijające komunikowanie się,
zajęcia rozwijające kreatywność,
wychowanie fizyczne,
religia
zajęcia rewalidacyjne – dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, według zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 roku wszystkie dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zgodnie z zaleceniami zespół specjalistów dla każdego ucznia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
Do dyspozycji uczniów są klasopracownie wyposażone w tablice interaktywne, sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, biblioteka szkolna, sala gospodarstwa domowego, pracownia techniczna, pracownia plastyczna, pracownia przyrodnicza, pracownia ceramiczna, pracownie logopedyczne, świetlice, stołówka oraz piękny teren zielony wokół Ośrodka.
Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu.
Uczniowie kończący szkołę podstawową mają możliwość kontynuacji nauki w naszym Ośrodku
w Szkole Przysposabiającej do Pracy. W placówce funkcjonuje internat.