Szkoła Podstawowa

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauka trwa 6 lat, jednak ze względu na poziom funkcjonowania psychofizycznego istnieje możliwość wydłużenia danego etapu edukacyjnego. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie wychowanków na miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym, integracja ze środowiskiem zewnętrznym z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizowanizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 wszystkie dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zgodnie z zaleceniami dla każdego ucznia opracowywany jest przez zespół specjalistów indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
Na pierwszym etapie edukacyjnym ( klasy I-III) prowadzone są zajęcia kształcenia zintegrowanego.
Na drugim etapie edukacyjnym ( klasy IV-VI) uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach: funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmika, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, religia.
Metodami stosowanymi na tym etapie pracy z dziećmi są:
– metoda ośrodków pracy
– metody rozwijające świadomość ciała: M.,Ch. Knillów, W. Sherborne
– metoda Marii Montessori
– pedagogika zabawy
– metoda kinezjologii edukacyjnej
Zajęcia prowadzone są w zespołach liczących 4-7 osób.
Uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną z zakresy logoterapii i gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej. Uczestniczą także w muzykoterapii, w zajęciach integracji sensorycznej w sali doświadczania świata.
Nasi uczniowie biorą udział w różnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Mają możliwość wyrażania swoich przeżyć i emocji oraz rozwijania zainteresowań uczestnicząc w  zajęciach teatralnych, sportowych, konkursach plastycznych.