Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 1

 

Szczegóły informacji:

Dostawa i montaż platform przyschodowych w SOSW w Żardenikach

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Żardenikach

Nr UZP: 544659-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-08 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2018-04-20 przez Anna Chyżyńska

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. 1

Zał. 6

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ

W dniu 23 kwietnia 2018 zostały zadane pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały udzielone w pliku „Wyjaśnienia treści SIWZ”

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

W dniu 30 kwietnia 2018 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ, która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Poprawiony SIWZ – platformy przyschodowe Żardeniki

Zmiana treści ogłoszenia

W dniu 07 maja 2018 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza oferty, która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia

Modyfikacja 2 treści SIWZ

Poprawiony SIWZ 2 – platformy przyschodowe Żardeniki

Zmiana treści ogłoszenia 2

W dniu 16 maja 2018 roku Zamawiający dokonał otwarcia ofert.  Zbiorcze zastawienie ofert w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert – 16.05.2018r. godz. 10.30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę i montaż platform przyschodowych:
(plik pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 2

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W ŻARDENIKACH

11-320 Jeziorany,  Żardeniki 34,

pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie

 

ZAPRASZA DO  ZŁOŻENIA OFERT

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu ICT”

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty”.

nr RPWM. 09.03.04-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.3  Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 9.3.4  Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Załączniki

Zaproszenie_do_skladania_ofert_-_ICT.

specyfikacja ICT

umowa ICT

formularz ICT

Historia zmian: