Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żardenikach.

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 3 do 8 r. ż.).

Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju to:

  • lekarze różnych specjalności (np. okulista, neurolog, audiolog i inni),
  • psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, w zależności od niepełnosprawności dziecka),
  • terapeuci innych specjalności (terapeuci orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej, i inni)

Warunkiem objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawana przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

  • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi,
  • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
  • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,
  • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
  • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 89 718 10 23 lub osobiście w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żardenikach